Elektrotehnički projekt

Pod elektroprojektima razumijevaju se projekti u svim područjima elektrotehnike kao što su npr. elektroenergetika, elektromotorni pogoni, upravljanje, regulacija, automatika, rasvjeta, uzemljenje, telefonija itd.


Za svako od ovih područja u pravilu se izrađuje izdvojeni projekt. Samo kod manjih i jednostavnijih objekata grupiraju se ovi projekti u jedan jedinstveni projektni elaborat. Projektima elektrotehničkih instalacija u građevinama obuhvaćene su sve elektrotehničke instalacije različitih namjena koje su fizički integrirane u građevinu i ostvaruju zajedno s njom osnovnu namjenu građevine. To su npr. rasvjeta i utičnice, gromobranske instalacije, telefonija, ozvučenje, signalizacija i sl.

U okviru elektroprojektiranja:

  • analiziraju se zahtjevi za instalacije i u skladu s tim koncipira se rješenje u skladu s ustaljenim principima, normama, propisima i drugim općim i posebnim uvjetima o kojima ovisi ispravnost rješenja,
  • proračunavaju se sve potrebne veličine u pogledu ispravnog izbora elemenata, dimenzioniranja vodova, elemenata, aparata i drugih uređaja u sastavu instalacija, zadovoljavanja uvjeta sigurnosti, zaštitei dr.,
  • izradom nacrta odgovarajućeg sadržaja i vrste definira se sve potrebno za ispravnu gradnju instalacije,
  • izradom specifikacije i troškovnikom prezentira se sav potreban materijal, elementi, uređaji i drugo potrebno za gradnju, dimenzioniraju se radovi i utvrđuju cijene za gradnju projektirane instalacije,
  • preciziraju se veličine i postupci ispitivanja kvalitete ugrađenog materijala, opreme, uređaja i drugog u sastavu instalacije, kvalitete obavljenih radova i funkcije izvedene instalacije.