Krajobrazni projekt

Projekt krajobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješava sve elemente uređenja vanjskih prostora.Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i van naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj uupotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i kvalitetnijem uređenju prostora. Poslovi arhitektonskog projektiranja krajobraznog uređenja sadrže 8 osnovnih faza izrade. U okviru pojedine faze izrade prostornog plana obavljaju se sljedeći poslovi:

1. Provjera zadatka

 • Osnovni poslovi

Razjašnjavanje postavljenog zadatka, savjetovanje o ukupnim potrebama za obavljanje poslova, pomoć pri odluci o odabiru projektanata ostalih struka, sažetak rezultata.

 • Dodatni poslovi

Snimak postojećeg stanja i prikupljanje podataka o tlu, sastavljanje prostornih programa, sastavljanje funkcionalnog programa.

2. Idejno rješenje

Idejno rješenje je prva faza idejnog projekta i predstavlja osnovu za izradu idejnog projekta. Idejno rješenje predstavlja odabir najpovoljnije varijante od mogućih, koje se tijekom izrade idejnog rješenja provjeravaju.

3. Idejni projekt

 • Osnovni poslovi

Analiza podloga i uvjeta, usaglašavanje ciljeva (granični uvjeti, sukobi ciljeva), sastavljanje projektnog kataloga ciljeva (programski ciljevi), razrada projektnog koncepta uključujući i ispitivanje alternativnih rješenja jednakih zathjeva s grafičkim prikazima i analizama, npr. pokusni prikazi, linijske skice, eventualno s objašnjenjemIntegriranje rješenja projektanata drugih struka, razjašnjavanje i tumačenje bitnih urbanističkih, oblikovnih, funkcionalinh, tehničkih, građevno-fizikalnih, privrednih, bioloških i ekoloških odnosa, procesa i uvjeta, pripremni razgovori s vlastima i ostalim stručnim sudionicima u projektiranju o mogućnosti dobivanja dozvola.

 • Dodatni poslovi

Ispitivanje mogućih rješenja temeljno različitih zahtjeva, proširivanje pretprojektnog materijala prema posebnim zahtjevima, sastavljanje plana financiranja, sastavljanje analize troškova izgradnje, provođenje pretponuda za izvođenjeIzrada prostornih prikaza pomoću posebnih tehnika, kao npr. perspektiva, uzoraka, modela, sastavljanje vremenskog i organizacijskog plana.

4. Lokacijska dozvola

Izrada stručnih podloga na osnovi idejnog rješenja ili idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.Ishođenje lokacijske dozvole.

5. Glavni projekt

 • Osnovni poslovi

Izrada odabranog projektnog rješenja (postupna grafička razrada odabranog rješenja) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenjaIntegriranje projektnih rješenja ostalih projektanata, opis projektom uređene površine sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje, grafički prikaz cjelokupnog projekta, na pr. razrađeni, potpuni nacrti idejnog i/ili glavnog projekta, mjerilo prema vrsti i veličini građevnog zahvata; u mjerilu 1:500 do 1:100, a naročito s podacima o poboljšanju funkcija biotopa, mjerama za zaštitu, njegu i razvoj ekosustava i detaljni planovi sadnje, detaljna usklađenost projekta karajobrazne arhitekture sa projektima infrastrukture, dogovori s vlastima i projektantima ostalih struka o mogućnostima dobivanja dozvola, razrada projekta za dobivanje potrebnih dozvola ili suglasnosti prema općim pravnim popisima, uz primjenu projektnih rješenja projektanata drugih struka i potrebni pregovori s vlastima, proračun troškova prema “Prilogu A”, kontrola troškova usporedbom proračuna troškova i procjene troškova, objedinjavanje svih projektnih podloga.

 • Dodatni poslovi

Analiza alternativa/varijanti i njihovo vrednovanje uz ispitivanje troškova (optimiranje), proračun ekonomičnosti, proračun troškova sastavljanjem okvirnih količina ili kataloga vrtno-arhitektonskih elemenata.

6. Građevna dozvola

 • Osnovni poslovi

Predaja projekata za dozvole i suglasnosti, dopunjavanje i prilagođavanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka.

 • Dodatni poslovi

Sudjelovanje pri pribavljanju suglasnosti susjeda, stručna i organizacijska podrška naručitelju pri žalbenom, tužbenom ili sl. postupku, izmjena projekata za dobivanje dozvola kao posljedica okolnosti, za koje izvršitelj nije odgovoran, ishođenje dozvola i suglasnosti za tako izmijenjen projekt.

7. Izvedbeni projekt

 • Osnovni poslovi

Razrada glavnog projekta,(postupna razrada nacrta objekata krajobrazne arhitekture) uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja.I

 • Dodatni poslovi

Provjera odgovaraju li izvedbeni nacrti koje je razradilo građevno poduzeće na osnovu opisa radova s pogramom radova projektu za građevnu dozvoluIzrada pregleda količina, provjera i prihvaćanje projekata trećih stručnih osoba koje ne sudjeluju u projektiranju s obzirom na to odgovaraju li izvedbenim projektima (npr. radionički creži, planovi postavljanja i temeljenja dobavljača strojeva), ako se poslovi odnose na uređaje koji nisu obuhvaćeni predračunom.

8. Troškovnik

 • Osnovni poslovi

Izrada računa količina kao osnove za sastavljanje troškovničkih opisa radova uz primjenu projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju, izrada troškovnika sa opisom pojedinih stavki radova, s popisom radova prema vrstama i grupama radova te općim i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova, usaglašavanje i koordinacija opisa radova drugih struka u projektiranju.

 • Dodatni poslovi

Sastavljanje alternativnih opisa radova za pojedine vrste radova, sastavljanje usporednih pregleda troškova uz ocjenjivanje projektnih rješenja ostalih struka u projektiranju.